โครงการกรุงเทพชวนซ่อม

 

บริษัท พี.เอ.เอ็ม. บอดี้ เซอร์วิส จำกัด ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย ให้เข้าร่วมอยู่ในโครงการกรุงเทพประกันภัยชวนซ่อม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นการยืนยันคุณภาพและมาตรฐานการซ่อมที่ดี จึงได้รับความเชื่อมั่นจากประกันภัยชั้นนำให้เข้าร่วมโครงการ

Related Images: